EXOM Genliste

Titel
SHC3
SHC4
SHCBP1
SHCBP1L
SHD
SHE
SHF
SHFM1
SHH
SHISA2
SHISA3
SHISA4
SHISA5
SHISA6
SHISA7
SHISA8
SHISA9
SHKBP1
SHMT1
SHMT2
SHOC2
SHOX
SHOX2
SHPK
SHPRH
SHQ1
SHROOM1
SHROOM2
SHROOM3
SHROOM4
SI
SIAE
SIAH1
SIAH2
SIAH3
SIDT1
SIDT2
SIGIRR
SIGLEC1
SIGLEC10
SIGLEC11
SIGLEC12
SIGLEC14
SIGLEC15
SIGLEC5
SIGLEC6
SIGLEC7
SIGLEC8
SIGLEC9
SIGLECL1
SIGMAR1
SIK1
SIK2
SIK3
SIKE1
SIL1
SIM1
SIM2
SIMC1
SIN3A
SIN3B
SIPA1
SIPA1L1
SIPA1L2
SIPA1L3
SIRPA
SIRPB1
SIRPB2
SIRPD
SIRPG
SIRT1
SIRT2
SIRT3
SIRT4
SIRT5
SIRT6
SIRT7
SIT1
SIVA1
SIX1
SIX2
SIX3
SIX4
SIX5
SIX6
SKA1
SKA2
SKA3
SKAP1
SKAP2
SKI
SKIDA1
SKIL
SKIV2L
SKIV2L2
SKOR1
SKOR2
SKP1
SKP2
SLA

Seite 6 von 19