EXOM Genliste

Titel
IFT52
IFT57
IFT74
IFT80
IFT81
IFT88
IGBP1
IGDCC3
IGDCC4
IGF1
IGF1R
IGF2
IGF2BP1
IGF2BP2
IGF2BP3
IGF2R
IGFALS
IGFBP1
IGFBP2
IGFBP3
IGFBP4
IGFBP5
IGFBP6
IGFBP7
IGFBPL1
IGFL1
IGFL2
IGFL3
IGFL4
IGFLR1
IGFN1
IGHMBP2
IGIP
IGJ
IGLL1
IGLL5
IGLON5
IGSF1
IGSF10
IGSF11
IGSF21
IGSF22
IGSF23
IGSF3
IGSF5
IGSF6
IGSF8
IGSF9
IGSF9B
IHH
IK
IKBIP
IKBKAP
IKBKB
IKBKE
IKBKG
IKZF1
IKZF2
IKZF3
IKZF4
IKZF5
IL10
IL10RA
IL10RB
IL11
IL11RA
IL12A
IL12B
IL12RB1
IL12RB2
IL13
IL13RA1
IL13RA2
IL15
IL15RA
IL16
IL17A
IL17B
IL17C
IL17D
IL17F
IL17RA
IL17RB
IL17RC
IL17RD
IL17RE
IL17REL
IL18
IL18BP
IL18R1
IL18RAP
IL19
IL1A
IL1B
IL1F10
IL1R1
IL1R2
IL1RAP
IL1RAPL1
IL1RAPL2

Seite 2 von 5