EXOM Genliste

Titel
MYO18A
MYO18B
MYO19
MYO1A
MYO1B
MYO1C
MYO1D
MYO1E
MYO1F
MYO1G
MYO1H
MYO3A
MYO3B
MYO5A
MYO5B
MYO5C
MYO6
MYO7A
MYO7B
MYO9A
MYO9B
MYOC
MYOCD
MYOD1
MYOF
MYOG
MYOM1
MYOM2
MYOM3
MYOT
MYOZ1
MYOZ2
MYOZ3
MYPN
MYPOP
MYRF
MYRFL
MYRIP
MYSM1
MYT1
MYT1L
MYZAP
MZB1
MZF1
MZT1
MZT2A
MZT2B

Seite 11 von 11