EXOM Genliste

Titel
SLA2
SLAIN1
SLAIN2
SLAMF1
SLAMF6
SLAMF7
SLAMF8
SLAMF9
SLBP
SLC10A1
SLC10A2
SLC10A3
SLC10A4
SLC10A5
SLC10A6
SLC10A7
SLC11A1
SLC11A2
SLC12A1
SLC12A2
SLC12A3
SLC12A4
SLC12A5
SLC12A6
SLC12A7
SLC12A8
SLC12A9
SLC13A1
SLC13A2
SLC13A3
SLC13A4
SLC13A5
SLC14A1
SLC14A2
SLC15A1
SLC15A2
SLC15A3
SLC15A4
SLC15A5
SLC16A1
SLC16A10
SLC16A11
SLC16A12
SLC16A13
SLC16A14
SLC16A2
SLC16A3
SLC16A4
SLC16A5
SLC16A6
SLC16A7
SLC16A8
SLC16A9
SLC17A1
SLC17A2
SLC17A3
SLC17A4
SLC17A5
SLC17A6
SLC17A7
SLC17A8
SLC17A9
SLC18A1
SLC18A2
SLC18A3
SLC18B1
SLC19A1
SLC19A2
SLC19A3
SLC1A1
SLC1A2
SLC1A3
SLC1A4
SLC1A5
SLC1A6
SLC1A7
SLC20A1
SLC20A2
SLC22A1
SLC22A10
SLC22A11
SLC22A12
SLC22A13
SLC22A14
SLC22A15
SLC22A16
SLC22A17
SLC22A18
SLC22A18AS
SLC22A2
SLC22A20
SLC22A23
SLC22A24
SLC22A25
SLC22A3
SLC22A31
SLC22A4
SLC22A5
SLC22A6
SLC22A7

Seite 7 von 19