EXOM Genliste

Titel
TMEM123
TMEM125
TMEM126A
TMEM126B
TMEM127
TMEM128
TMEM129
TMEM130
TMEM131
TMEM132A
TMEM132B
TMEM132C
TMEM132D
TMEM132E
TMEM133
TMEM134
TMEM135
TMEM136
TMEM138
TMEM139
TMEM140
TMEM141
TMEM143
TMEM144
TMEM145
TMEM147
TMEM14A
TMEM14B
TMEM14C
TMEM14E
TMEM150A
TMEM150B
TMEM150C
TMEM151A
TMEM151B
TMEM154
TMEM155
TMEM156
TMEM158
TMEM159
TMEM160
TMEM161A
TMEM161B
TMEM163
TMEM164
TMEM165
TMEM167A
TMEM167B
TMEM168
TMEM169
TMEM17
TMEM170A
TMEM170B
TMEM171
TMEM173
TMEM174
TMEM175
TMEM176A
TMEM176B
TMEM177
TMEM178A
TMEM178B
TMEM179
TMEM179B
TMEM18
TMEM180
TMEM181
TMEM182
TMEM183A
TMEM183B
TMEM184A
TMEM184B
TMEM184C
TMEM185A
TMEM185B
TMEM186
TMEM187
TMEM189
TMEM189-UBE2V1
TMEM19
TMEM190
TMEM191B
TMEM191C
TMEM192
TMEM194A
TMEM194B
TMEM196
TMEM198
TMEM199
TMEM2
TMEM200A
TMEM200B
TMEM201
TMEM202
TMEM203
TMEM204
TMEM205
TMEM206
TMEM207
TMEM208

Seite 7 von 15