EXOM Genliste

Titel
TMEM71
TMEM72
TMEM74
TMEM74B
TMEM79
TMEM80
TMEM81
TMEM82
TMEM86A
TMEM86B
TMEM87A
TMEM87B
TMEM88
TMEM88B
TMEM89
TMEM8A
TMEM8B
TMEM8C
TMEM9
TMEM91
TMEM92
TMEM95
TMEM97
TMEM98
TMEM99
TMEM9B
TMF1
TMIE
TMIGD1
TMIGD2
TMLHE
TMOD1
TMOD2
TMOD3
TMOD4
TMPO
TMPPE
TMPRSS11A
TMPRSS11B
TMPRSS11D
TMPRSS11E
TMPRSS11F
TMPRSS12
TMPRSS13
TMPRSS15
TMPRSS2
TMPRSS3
TMPRSS4
TMPRSS5
TMPRSS6
TMPRSS7
TMPRSS9
TMSB10
TMSB15A
TMSB15B
TMSB4X
TMSB4Y
TMTC1
TMTC2
TMTC3
TMTC4
TMUB1
TMUB2
TMX1
TMX2
TMX3
TMX4
TNC
TNF
TNFAIP1
TNFAIP2
TNFAIP3
TNFAIP6
TNFAIP8
TNFAIP8L1
TNFAIP8L2
TNFAIP8L2-SCNM1
TNFAIP8L3
TNFRSF10A
TNFRSF10B
TNFRSF10C
TNFRSF10D
TNFRSF11A
TNFRSF11B
TNFRSF12A
TNFRSF13B
TNFRSF13C
TNFRSF14
TNFRSF17
TNFRSF18
TNFRSF19
TNFRSF1A
TNFRSF1B
TNFRSF21
TNFRSF25
TNFRSF4
TNFRSF6B
TNFRSF8
TNFRSF9
TNFSF10

Seite 9 von 15