EXOM Genliste

Titel
UPK3BL
UPP1
UPP2
UPRT
UQCC1
UQCC2
UQCR10
UQCR11
UQCRB
UQCRC1
UQCRC2
UQCRFS1
UQCRH
UQCRHL
UQCRQ
URAD
URB1
URB2
URGCP
URGCP-MRPS24
URI1
URM1
UROC1
UROD
UROS
USB1
USE1
USF1
USF2
USH1C
USH1G
USH2A
USHBP1
USMG5
USO1
USP1
USP10
USP11
USP12
USP13
USP14
USP15
USP16
USP17L24
USP17L25
USP17L26
USP17L28
USP17L29
USP18
USP19
USP2
USP20
USP21
USP22
USP24
USP25
USP26
USP27X
USP28
USP29
USP3
USP30
USP31
USP32
USP33
USP34
USP35
USP36
USP37
USP38
USP39
USP4
USP40
USP41
USP42
USP43
USP44
USP45
USP46
USP47
USP48
USP49
USP5
USP50
USP51
USP53
USP54
USP6
USP6NL
USP7
USP8
USP9X
USP9Y
USPL1
UST
UTF1
UTP11L
UTP14A
UTP14C
UTP15

Seite 3 von 4