EXOM Genliste

Titel
ZCWPW2
ZDBF2
ZDHHC1
ZDHHC11
ZDHHC11B
ZDHHC12
ZDHHC13
ZDHHC14
ZDHHC15
ZDHHC16
ZDHHC17
ZDHHC18
ZDHHC19
ZDHHC2
ZDHHC20
ZDHHC21
ZDHHC22
ZDHHC23
ZDHHC24
ZDHHC3
ZDHHC4
ZDHHC5
ZDHHC6
ZDHHC7
ZDHHC8
ZDHHC9
ZEB1
ZEB2
ZER1
ZFAND1
ZFAND2A
ZFAND2B
ZFAND3
ZFAND4
ZFAND5
ZFAND6
ZFAT
ZFC3H1
ZFHX2
ZFHX3
ZFHX4
ZFP1
ZFP14
ZFP2
ZFP28
ZFP3
ZFP30
ZFP36
ZFP36L1
ZFP36L2
ZFP37
ZFP41
ZFP42
ZFP57
ZFP62
ZFP64
ZFP69
ZFP69B
ZFP82
ZFP90
ZFP91
ZFP92
ZFPL1
ZFPM1
ZFPM2
ZFR
ZFR2
ZFX
ZFY
ZFYVE1
ZFYVE16
ZFYVE19
ZFYVE20
ZFYVE21
ZFYVE26
ZFYVE27
ZFYVE28
ZFYVE9
ZG16
ZG16B
ZGLP1
ZGPAT
ZHX1
ZHX1-C8ORF76
ZHX2
ZHX3
ZIC1
ZIC2
ZIC3
ZIC4
ZIC5
ZIK1
ZIM2
ZIM3
ZKSCAN1
ZKSCAN2
ZKSCAN3
ZKSCAN4
ZKSCAN5
ZKSCAN7

Seite 2 von 8